อบรม จป บริหารคืออะไร อบรมกี่ชั่วโมง อบรมได้ที่ไหน

อบรม จป บริหาร
April 18, 2022 0 Comments

อบรม จป บริหารตามหลักสูตรใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมง หลักสูตรอบรม จป บริหารงานเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการควบคุมและดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามสถานประกอบกิจการอย่างถูกต้อง

อบรม จป บริหารตามหลักสูตรเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมงผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำเสนอแผนโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานและนำเสนอต่อนายจ้าง รวมไปถึงการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดและอุบัติเหตุในการทำงานได้ ผู้ที่ผ่านการอบรม จป บริหารทุกคนสามารถควบคุมและดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามสถานประกอบกิจการทุกระดับได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม จป บริหารได้นั้นจะต้องเป็นพนักงานระดับบริหาร ผู้จัดการโรงงาน หรือกรรมการผู้จัดการหากในกรณีที่สถานประกอบกิจการไม่มีพนักงานระดับบริหารให้นายจ้างเป็น จป บริหารแทน สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม จป  บริหารมาแล้วก็สามารถสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารได้ ตลอดจนคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานหรือ คปอ. สามารถเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานหรือทำงานในหน่วยงานและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ จป บริหารหลายๆ คนไฝ่ฝัน

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเข้ารับการฝึกอบรม จป บริหารอยากเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองหรือนายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างในระดับบริหารเข้ารับการอบรม จป บริหารก็สามารถส่งลูกจ้างเข้าอบรมกับสถาบันที่ได้รับการรับรองหรือได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลือกสถาบันที่มีมาตรฐาน iso 9001 และเป็นสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ ปัจจุบันการอบรม จป บริหารเปลี่ยนมาเป็นการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยใหม่แถมยังเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในปัจจุบันด้วย เลี่ยงการรวมกลุ่ม รวมตัวตามมาตรการของภาครัฐบาล การอบรม จป บริหารออนไลน์นั้นทำให้ประหยัดค่าเดินทางอยู่ที่ไหนก็สามารถอบรมได้เพียงแค่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

หลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรม จป บริหาร ผ่านการอบรมตามหลักสูตรและผ่านการทดสอบตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้วจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเป็นการรับรอง การอบรม อบรม จป บริหารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการได้ปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิดตาม พรบ ด้านความปลอดภัย นอกจากนั้นก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการได้อย่างเหมาะสม